Nya Slussen

Integrerad helhetslösning med hjälp av Vico Office.

WSP Management deltar i ett utav Sveriges mest omtalade projekt, där dem implementerar en integrerad helhetslösning med hjälp av Vico Office. Nya Slussen är ett samarbetsprojekt inom Stockholms stad mellan Exploateringskontoret, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret.


Projektet är uppdelat i tre delområden; berg, land och vatten.

Armin Khagebahri, BIM-specialist &
kostnadsanalytiker på WSP Management.

Armin Khagebahri berättar hur dem använder Vico Office

Slussen ska byggas om och stora delar av projekteringen har BIM i fokus. Under hösten 2015 fick Armin Khagebahri på WSP Management uppdrag från Stockholm Stad att implementera en ny metod för hantering av modelleveranser till kostnadsanalytiker och en platsbaserad tidplan för delområde & land. Stora delar av hans arbete har ägnats åt informationshantering och att ta fram riktlinjer för leveranser som ska anpassas till en modellbaserad kalkyl. Armin har sedan lång tid arbetat med BIM-utveckling på WSP och tagit fram unika arbetsmetoder som ska driva deras 4D & 5D BIM teknik.

Vi kompletterar 3D-modellen med 4D och 5D BIM

Till vänster i bilder ligger en mängdlista som visar ett väggobjekt som är gulmarkerat i modellen. När man öppnar mängdposten så kan man välja de enheter som ska kopplas till kalkylen. I kolumnen "kalkyl kopplad" verifieras om mängderna är kopplade.

Samtliga BIM-modeller för hela Slussen har skapats i CAP-programmet Revit. ELU som är ansvarig för VDC (Virtuell Design and Construction), modellsamordning och som generalkonsult för både delområdena land och vatten har delat upp varje teknikområde med entreprenad och anläggningsdelar. Arkitekt- och konstruktionsmodeller har levererats för att koppla ihop dem i Vico Office. Stort fokus har varit på metadatahantering och informationsöverföring mellan olika parametrar som ligger i modellerna.


I varje byggdel ligger flertalet taggar som ska hänvisa till ett visst område. När vi aktiverar modellerna i programvaran samlas utvalda parametrar med byggdelsbeskrivning i en mängdlista för att bland annat plocka fram area, volym, löpmeter som används för kalkylering. Den visuella biten hjälper oss få en bättre uppfattning av projektet och programmet verifierar om mängderna är kopplade till kalkylen, säger Armin Khagebahri.

Man kan styra projektkostnaden direkt från modellen

Längst ner i bilden ligger kalkylstruktur som innehåller modellmängder. Ovanför ser vi en 3D/BIM-modell av Slussen som motsvarar nybyggnad- och rivning av befintliga byggnader. Genom att klicka på en kalkylpost kan man visuellt kontrollera kostnader för respektive projektområde (gulmarkering).

Med hjälp av kalkylverktyget i Vico Office har information importerats från 3D/BIM-modeller för att prissätta bland annat betong, armering, stålkonstruktioner och pålar. Geometrier från varje byggdel har kopplats direkt från modellen till ett kalkylrecept. I varje recept ligger UE-kostnader, materialkostnad samt arbetskostnad, där arbetstimmarna räknas fram när vi kopplar mängder från modellen. Fördelen är att man kan styra projektkostnaden direkt från modellen och får bättre kontroll över information och ändringar som kommer vid nya leveranser. När modellerna uppdateras kan vi snabbt göra en kostnadsanalys och jämföra kostnader mot vår budget, berättar Armin Khagebahri.

Med hjälp av versionshanteringen i Vico Office kan vi snabbt analysera tillkommande och avgående geometrier

Varje kalkylpost kopplas till en aktivitet. Till vänster i bilden ligger aktiviteter i projektet. När kalkylen kopplas till aktiviteterna kan man snabbt räkna fram arbetstimmar som ligger inne i receptet.

Med LBS (Location Breakdown Structure) i Vico Office har jag, tillsammans med projektets tidplanerare Pär Rehn, platsindelat anläggningsdelar i både vertikala och horisontella delar för att få produktionsordning mellan aktiviteter i vår tidplan. Aktiviteternas varaktighet tas fram genom att vi kopplar kostnader från kalkylen till tidplanen och använder arbetstimmarna som ligger i kalkylrecepten, berättar Armin Khagebahri.


I ett komplex projekt som Slussen kan vi, med hjälp av "Flowline"-tekniken i Schedule Planner, redovisa aktiviteter per plats och fullgöra projektet på ett enklare sätt. Vi kan även ta fram resurssättning och kassaflödet som visar en schematisk graf på kostnader som prognos och en budgetuppföljning kopplat till tidplanen. Vid ändringar eller nya modelleveranser kan vi med hjälp av versionshanteringen i Vico Office snabbt analysera tillkommande och avgående geometrier som slår igenom automatiskt i både tid och kostnad.


Med Vico Office integrerar vi två sammanhang som är beroende av varandra och kopplar dem direkt till våra 3D/BIM-modeller. Vi ser det här arbetssättet som en stor nytta i projektet och ser fram emot hur vi framöver kan hitta nya potentiella metoder för att effektiviserar vårt arbete, avslutar Armin Khagebahri.